เครื่องตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด จากลมหายใจ แบบยืนยันผล
รุ่น SD-400 Touch ยี่ห้อ LION LABORATORIES ผลิตภัณฑ์ ประเทศ สหราชอาณาจักร

1.      คุณลักษณะทั่วไปของ เครื่องตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด จากลมหายใจ แบบยืนยันผล

1.1    ใช้ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด จากการเป่าลมหายใจของผู้ถูกตรวจวัด ผลการตรวจวัดต้อง
         เชื่อถือได้ และสามารถนำผลการตรวจวัดที่ได้ ไปดำเนินการตามกฎหมายได้
1.2    ใช้ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด จากลมหายใจ โดยตรวจวัดได้ทั้งแบบเป่าลมหายใจผ่าน
         (Passive Test) และ เป่าลมหายใจเข้าเครื่องโดยตรง (Active Test)
1.3     มีขนาดพกพาได้สะดวก
1.4     แสดงผลระดับแอลกอฮอล์เป็นแบบกราฟฟิคหลายสี (Multi color touch screen) ขนาดหน้าจอวัด
         มุมทะแยงไม่น้อยกว่า 3.0 นิ้ว และเป็นชนิดสัมผัส (keypad) เพื่อเลือกเมนูการใช้งาน และมีไฟส่อง
         สว่างอยู่ด้านหลัง สำหรับปฏิบัติงานในเวลากลางคืน หรือใช้ในที่มืด และสามารถอ่านค่าตัวเลขได้อย่าง
         ชัดเจน

2.       คุณลักษณะทางเทคนิค หรือ วิชาการของเครื่องตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด จากลมหายใจ
           แบบยืนยันผล     
2.1     ระบบวัดปริมาณแอลกอฮอล์ (Sensor) เป็นแบบเซลล์เชื้อเพลิงเคมี ( Electrochemical Fuel
         Cell) สามารถวัดแอลกอฮอล์ได้เพียงสารเดียว โดยไม่มีผลรบกวนจากสารอื่นใดที่ปะปนมา
         กับลมหายใจ
2.2    วัดระดับปริมาณแอลกอฮอล์ได้ตั้งแต่ 0 - 500 mg/100ml (mg%) มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
2.3    ต้องมีค่าความผิดพลาดและส่วนเบี่ยงเบนไม่เกิน ตามเกณฑ์มาตรฐาน OIML R 126 Evidential         
         Breath analyzers. Edition 1998(E)
2.4    ปริมาณแอลกอฮอล์ที่วัดได้ตามข้อ 3.2 แสดงค่าตัวเลข เป็นหน่วยมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ (mg/100 ml )
2.5    มีระบบเตือนเมื่อมีการทดสอบผิดพลาด หรือมีสัญญาณไฟ หรือแสดงสถานะการทำงานของเครื่องฯ
2.6    มีระบบป้องกันการแก้ไขค่ามาตรฐานต่างๆ ของเครื่องที่ถูกตั้งไว้ โดยอุปกรณ์ภายนอก
2.7    มีระบบสอบเทียบเครื่องให้เท่ากับค่ามาตรฐาน และสามารถกำหนดค่าปริมาณแอลกอฮอล์ตามที่
        กฎหมายกำหนดได้ มีระบบเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องพิมพ์ผล และคอมพิวเตอร์ได้
2.8   มีพอร์ตสำหรับเชื่อมต่อ แบบซีเรียพอร์ต และไมโครยูเอสบี สำหรับเชื่อมต่อไปยังเครื่องพิมพ์ผล
        หรือ คอมพิวเตอร์, Notebook, TABLET PC ได้
2.9   ระบบไฟฟ้าที่ใช้กับเครื่องเป็นระบบไฟฟ้ากระแสตรงจากแบตเตอรี่แห้ง ถ่านอัลคาไลน์ ขนาด AA  
        (ซึ่งสามารถจัดหาได้ทั่วไปภายในประเทศ) 
2.10  มีหน่วยความจำในตัวเครื่องวัดแอลกอฮอล์ฯ ที่สามารถเก็บข้อมูล ได้ไม่น้อยกว่า 5,000 ค่า (ครั้ง)
        และสามารถเรียกดูผลการตรวจวัดและพิมพ์ผลภายหลังได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้งานจนถึงครั้ง
        สุดท้ายได้ที่ตัวเครื่องวัดแอลกอฮอล์
2.11 พิมพ์ผลการตรวจวัดผ่านเครื่องพิมพ์ชนิดพกพาได้ หลังจากแสดงผลที่หน้าจอ
2.12 สามารถใส่ข้อมูลเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักได้
2.13 มีข้อความแสดงสถานะการ  ใช้งานเป็นภาษาไทย และ/หรือ ภาษาอังกฤษ
2.14 "no" Warm-up Time สามารถใช้งานได้ทันที โดยไม่ต้องอุ่นเครื่อง
2.15 สามารถอ่านค่าระดับแอลกอฮอล์ ได้ภายใน เวลา 20 วินาที
2.16 สามารถใช้งานได้ที่อุณหภูมิ -5 ถึง 45 องศาเซลเซียส
2.17 ตัวเครื่องผลิตและผ่านการทดสอบได้ตามมาตรฐาน EMC (ป้องกันสัญญาณรบกวนจากวิทยุ
       คมนาคม และรังสี ที่จะเข้ามารบกวนอิเล็กทรอนิกส์ภายในตัวเครื่อง) : EN60601-1-2:2007 และ
       Vibration & Shock (การสั่นสะเทือนและกระแทก) ตามมาตรฐาน EN60068-2 test Fc&Ea
2.18 ผู้ขายต้องนำเครื่องตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ฯ รุ่นที่เสนอ ไปรับรองการสอบเทียบค่ามาตรฐาน
       OIML R 126 Evidential breath analyzer 1988(E) จากสำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์
       กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขเท่านั้น เพื่อให้ผลการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ที่วัดได้
       มีผลต่อการดำเนินการตามกฎหมาย

3    เครื่องตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด จากลมหายใจ แบบยืนยันผล
ในแต่ละชุดประกอบไปด้วย
3.1  เครื่องตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดจากลมหายใจ แบบยืนยันผล  จำนวน  1  เครื่อง
3.2  หลอดเป่าลมหายใจแบบใช้แล้วทิ้งไป จำนวน  100 อันต่อเครื่อง
3.3  ใบรับรองการสอบการเทียบเครื่องฯ จำนวน 1 ครั้ง ก่อนส่งมอบ
3.4  มีหนังสือคู่มือการใช้งาน โดยจัดทำเป็นภาษไทยและภาษาอังกฤษ  อย่างละ 1 เล่มต่อเครื่อง

4.   อุปกรณ์เสริม (ขายแยก)
4.1 ถ้วยเป่าแบบนำกลับมาใช้ใหม่
4.2 เครื่องพิมพ์ผลชนิดพกพา แบบ THERMAL PRINTER  (หัวพิมพ์แบบความร้อน พ่นลงไปบน
     กระดาษอาบน้ำยา)
     เครื่องพิมพ์ รองรับการเชื่อมต่อไปยังเครื่องตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ฯ
     - สามารถเชื่อมต่อ ได้ทั้งแบบใช้สายสัญญาณที่เชื่อมต่อโดยตรงจากเครื่องตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์
       หรือ Bluetooth (ไม่ต้องใช้สายสัญญาณ)
       รุ่น มาตรฐาน จะเป็นการเชื่อมต่อ แบบไร้สาย (Bluetooth  (บูลธูท))
       หากเป็นกาารเชื่อมต่อ แบบใช้สาย (CABLE) - เป็น OPTION เสริม ต้องซื้อสายเพิ่ม (ขายแยก)

     - ใช้กระดาษชนิดอาบน้ำยา  ซึ่งสามารถพิมพ์ผลการตรวจวัดออกมาเป็นภาษาไทยซึ่งสามารถพิมพ์
       หมายเลขเครื่อง,วันที่, เวลาที่ตรวจวัด, ค่าที่วัดได้, และ/หรือ เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก
       มีช่องว่างสำหรับลงชื่อผู้ถูกตรวจวัดและผู้ตรวจได้ 

     - ใช้ไฟฟ้ากระแสตรงจากแบตเตอรี่  พร้อมชุดชาร์จประจุไฟ จำนวน 1 เครื่องต่อชุด

4.3 กระเป๋าใส่เครื่องมือ
4.4 ซิลิโคน สำหรับใส่เครื่องฯ
4.5 โปรแกรม พร้อมสายสัญญาณ สำหรับ ดาวน์โหลดข้อมูลจากตัวเครื่องตรวจวัดแอลกอฮฮล์ มาเก็บไว้ที่คอมพิวเตอร์ (DATA+PC Cable)


5    ข้อกำหนดอื่น ๆ
5.1 รับประกันคุณภาพพร้อมทั้งความชำรุดบกพร่องตามสภาพการใช้ปกติ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
      มีอะไหล่ไว้คอยบริการให้ตลอดระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี
5.2 ตัวเครื่องได้รับการอนุมัติขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์แล้ว